Handleiding

Medisch apparaat

Gezichtsapplicator

Gebruiksaanwijzing

Dit document is opgesteld door de fabrikant van het medische hulpmiddel: fabrikant van gezichtsapplicators, ZIR IMPLANT SRL en is een officiële, vereiste verwijzing naar het juiste gebruik van het hulpmiddel, in combinatie met het medische hulpmiddel: Electronic Stem Generator

Alle apparaten geproduceerd door ZIR IMPLANT SRL voldoen aan RoHS

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

Dank u voor het kiezen van de cellulaire regeneratietherapieën die zijn ontwikkeld en geïmplementeerd door middel van de Electronic Stem Generator.

Het is vereist om deze pagina's door te lezen voordat u de Facial Applicator voor het eerst aansluit op de Electronic Stem Generator, inschakelen of gebruiken van uw Electronic Stem Generator en om dit document altijd te bewaren als referentie voor toekomstig gebruik van uw Electronic Stem Generator.

Je moet ook de lezen Electronic Stem Generator Gebruikershandleiding waarmee u de Facial Applicator gebruikt.

Lees dit document aandachtig door. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de vertegenwoordiger bij wie u de Facial Applicator heeft gekocht.

Electronic Stem Generator medische hulpmiddelen in combinatie waarmee u de Facial Applicator gebruikt, zijn medische hulpmiddelen die zichtbare resultaten opleveren die via klinische methoden objectief kunnen worden gemeten. De behandeling met het elektromagnetische veld van lage frequentie is niet langer een geheim en bestrijkt op dit moment vele gebieden in cosmetica en geneeskunde.

LET OP!

Het Gezichtsapplicator gerelateerd aan: Electronic Stem Generator medisch apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan ​​van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan ​​om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Installatie en bediening van Electronic Stem Generator Medisch apparaat – Waarschuwingen

WAARSCHUWING: Electronic Stem Generator medisch apparaat moet worden geïnstalleerd en in bedrijf worden gesteld volgens de informatie zoals beschreven in de gebruikershandleiding.

Met de meeste hoogachting,

ZIR IMPLANT SRL' Team

Auteursrechten

Dit document is het intellectuele eigendom van ZIR IMPLANT SRL. Elke vorm van reproductie, gedeeltelijk of volledig gebruik ervan is alleen toegestaan ​​met schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Dit document is opgesteld op basis van ZIR IMPLANT SRL, in overeenstemming met het huidige kennisniveau. ZIR IMPLANT SRL behoudt zich het recht voor om schema's of andere details handmatig te herzien of aan te passen zonder kennisgeving van de klant. Bij elke wijziging wordt het herziene document ter beschikking gesteld van de bevoegde autoriteiten.

ZIR IMPLANT SRL kan geen garanties geven met betrekking tot informatie uit andere bronnen en aanvaardt geen aansprakelijkheid indien deze worden gebruikt.

NOTITIE:

Op verzoek per e-mail naar ZIR IMPLANT SRL sturen (bogdanvladila@yahoo.com), kunnen we u dit document binnen 7 kalenderdagen op papier toesturen zonder extra kosten voor de gebruiker.

NOTITIE:

Onze website, www.stemgenerator.eu, waar u dit document hebt gedownload, voldoet aan de vereisten van de bescherming van persoonsgegevens, volgens Richtlijn 95/46/EG over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ELEKTROMAGNETISCHE THERAPIE EN PROLIFERATIE VAN STAMCELLEN

Het grootste potentieel wordt geboden door embryonale stamcellen, die "totipotentie" bezitten in de vroegste stadia van embrionische ontwikkeling (tot aan het blastocyststadium).

Volwassen stamcellen zijn over het algemeen alleen 'multipotent', met uitzondering van de navelstrengwartongelei, waar zich nog steeds pluripotente stamcellen bevinden. Het navelstrengbloed is ook rijk aan hematopoëtische stamcellen.

Er zijn etische beperkingen die het gebruik van menselijke embryonale stamcellen verhinderen, evenals het gebruik van foetale stamcellen.

Het gebruik van volwassen stamcellen (zoals stamcellen van whartongelei, stamcellen van navelstrengbloed) of van mesenchimale stamcellen en vetstamcellen is echter toegestaan, en het gebruik ervan in de regeneratieve geneeskunde wordt intensief onderzocht.

Stamcellen uit de navelstreng worden momenteel verzameld en opgeslagen in celbanken, die indien nodig beschikbaar zijn voor "autologe" transplantatie. Een groot probleem is het gehalte aan stamcellen in navelstrengbloed, waardoor de behandeling van een volwassene niet mogelijk is.

Alternatieve bronnen van stamcellen zijn "mesenchymale stamcellen" (of "beenmergstamcellen") die in veel weefsels worden aangetroffen, maar direct beschikbaar zijn uit beenmerg en stamcellen uit vetweefsel. Voor de typische MSC is differentiatie mogelijk in osteocyten, adipocyten, chondrocyten, myocyten (glad, skeletaal en cardiaal). Dezelfde differentiatiepatronen zijn mogelijk voor van vetweefsel afgeleide MSC's.

Meer uitgebreide tests hebben het potentieel van deze cellen aangetoond om zich te differentiëren tot cellen van de ectodermale laag (bijv. Hepatocyten).

Afgezien hiervan zijn er ook de IPS (geïnduceerde pluripotentie-stamcellen), die het algemene potentieel hebben dat door ESC's wordt geboden, maar er zijn meer veiligheidsproblemen bij het gebruik van deze cellen in de regeneratieve geneeskunde.

Voor volwassenen lijkt de meest geschikte bron van stamcellen het vetweefsel te zijn; bij dezelfde verhouding van stamcellen is vetweefsel in grotere hoeveelheden beschikbaar dan enig ander weefsel, dus het lijkt erop dat we deze bron en de mogelijke toepassingen ervan onderzoeken. Secundaire bronnen zijn ook stamcellen in het mondslijmvlies en in het tandpulp.

Ongeacht de oorsprong van deze stamcellen, hun beschikbaarheid is zeer beperkt, en gewoonlijk wordt de hoeveelheid cellen zelden alleen bereikt door isolatie, daarom is een stap (of stappen) van in vitro voortplanting nodig om het optimale aantal cellen te bereiken.

Hoewel media en supplementen zijn ontworpen voor in vitro vermeerdering en voor inductie van differentiatie naar verschillende geslachten, zijn aanvullende middelen nodig om de proliferatie van stamcellen te stimuleren, om grotere hoeveelheden cellen te verkrijgen en de tijd voor hun proliferatie te verkorten. Een dergelijke benadering is het gebruik van Electronic Stem Generator apparaat, dat in tests op uit vetweefsel afgeleide stamcellen een gemiddelde stimulatie van ongeveer 20% opleverde, zonder interferentie met het gedrag en de kenmerken van de stamcellen.

2. VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN

 

Lees alle instructies, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen uit de gebruikershandleiding van Electronic Stem Generator medisch hulpmiddel voor gebruik. De Electronic Stem Generator medisch hulpmiddel is bedoeld voor exclusief gebruik door personen met normale fysieke, zintuiglijke en mentale vermogens met ervaring en kennis passend bij hun leeftijd (ouder dan 18 jaar). De Electronic Stem Generator medisch hulpmiddel is niet bedoeld voor gebruik als de enige methode voor de behandeling van ziekten die worden vermeld in hoofdstuk 3 van deze handleiding en kan niet in de plaats komen van goedgekeurde medische adviezen.

 

Patiënt en jijser veiligheid – WAARSCHUWINGEN

WAARSCHUWING: Sluit de oplader en de applicator aan op de juiste snuit. Een verkeerde aansluiting kan tot gevolg hebben dat het apparaat uitvalt.

 

WAARSCHUWING: Houd de gezichtsapplicator uit de buurt van kinderen en huisdieren. Penetratie in de mond van haar of vlekken van huisdieren kan besmetting en/of ademhalingsproblemen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Gebruikers moeten de Facial Applicator controleren en ervoor zorgen dat deze voor elk gebruik voldoende schoon is om besmetting te voorkomen.

WAARSCHUWING: Wurg de verbindingskabel niet; dit kan de storing van het apparaat veroorzaken.

WAARSCHUWING: Mensen met geïmplanteerde elektronische apparatuur, zoals pacemakers en intracardiale defibrillators, mogen de Electronic Stem Generator medisch hulpmiddel, als gevolg daarvan, noch het medische hulpmiddel van de Facial Applicator.

WAARSCHUWING: Zwangere vrouwen mogen niet worden behandeld met: Electronic Stem Generator medisch hulpmiddel dus ook niet met het medische hulpmiddel Facial Applicator.

WAARSCHUWING: Therapie mag niet plaatsvinden terwijl de gebruiker is aangesloten op hoogfrequente chirurgische apparatuur. Dit kan problemen veroorzaken met de stimulator.

WAARSCHUWING: Gebruik de Electronic Stem Generator medisch hulpmiddel in de naburig van kortegolf- of microgolftherapieapparatuur, aangezien dit het uitgangsvermogen van het apparaat kan beïnvloeden.

WAARSCHUWING: Gebruik de Electronic Stem Generator medisch apparaat op een gas- of elektrische kookplaat of boven of in de buurt van een open vlam. Houd het apparaat uit de buurt van hitte en hete oppervlakken.

WAARSCHUWING: gebruik het apparaat nooit terwijl u slaapt.

WAARSCHUWING: Gebruik van Electronic Stem Generator medisch hulpmiddel in combinatie waarmee u de Facial Applicator gebruikt medisch hulpmiddel is een aanvullende therapie en vervangt geen conventionele behandeling. Onderbreek of wijzig de huidige behandelingsprotocollen die door een arts worden aanbevolen niet.

 

Onderhoud van de gezichtsapplicator – Waarschuwingen

WAARSCHUWING: Probeer de Facial Applicator niet te openen, uit elkaar te halen of er onderhoud aan te plegen. Externe contacten niet pletten, doorboren, kortsluiten, niet in vuur of water werpen. Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 550C.

WAARSCHUWING: Onderzoek de aanwezigheid van defecten aan de aansluitkabel en componenten. Gebruik de Facial Applicator in geval van een defect niet totdat deze is vervangen.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen accessoires en reserveonderdelen die zijn geleverd door ZIR IMPLANT SRL; Het gebruik van andere accessoires kan de bedrijfsveiligheid van de Electronic Stem Generator medisch hulpmiddel in combinatie waarmee u het medische hulpmiddel Facial Applicator gebruikt.

WAARSCHUWING: Het is niet toegestaan ​​wijzigingen aan deze apparaten aan te brengen.

3. INDICATIES VOOR GEBRUIK

Het medische apparaat voor gezichtsapplicator dat wordt gebruikt met: Electronic Stem Generator medisch hulpmiddel wordt gebruikt bij de behandeling van tandheelkundige ziekten, zoals:

  •  

Preventie van parodontitis

  •  

Parodontitis

  •  

Bot vernietiging

  •  

Postoperatief en post-implantatie herstel

door te zorgen voor proliferatie van stamcellen met behulp van een elektromagnetisch veld.

Als aanvullend effect van een behandeling met een medisch hulpmiddel: Facial Applicator Electronic Stem Generator, in combinatie met Electronic Stem Generator medisch hulpmiddel worden zeer gunstige cosmetische resultaten verkregen.

 

Indicaties voor gebruik – Waarschuwingen

WAARSCHUWING: Gebruik de Electronic Stem Generator medisch hulpmiddel, als gevolg daarvan, noch het medische hulpmiddel van de Facial Applicator voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is.

  •  

Therapie: de Electronic Stem Generator medisch hulpmiddel, daarom wordt het medische hulpmiddel Facial Applicator aanbevolen voor dagelijks gebruik (sessies van 2 uur), afhankelijk van de ernst van de aandoening.

  •  

Het medische apparaat Facial Applicator is bedoeld voor gebruik door een individuele persoon, volgens de details op het etiket. Anders kan het verschijnen: irritatie/besmetting/infectie van de huid.

  •  

Interacties met andere medicijnen: Electronic Stem Generator medisch hulpmiddel, als gevolg daarvan kan het medische hulpmiddel Facial Applicator samen met andere medicijnen worden gebruikt.

4. CONTRA-INDICATIES EN VOORZORGSMAATREGELEN

4.1. Contra-indicaties

  •  

Niet gebruiken bij mensen met epilepsie of een voorgeschiedenis van epilepsie

  •  

Gebruik dit apparaat niet bij mensen met een pacemaker

  •  

Niet gebruiken bij mensen met elektrische hyperreactiviteit

  •  

Niet gebruiken bij zwangere vrouwen

  •  

Niet gebruiken bij mensen onder de 18 jaar

  •  

Niet gebruiken bij mensen die onder invloed zijn van drugs of alcohol

  •  

Niet gebruiken bij mensen met bloedingen

  •  

Niet gebruiken bij mensen met kankergezwellen

4.2. Voorzorgsmaatregelen

  •  

Het Electronic Stem Generator Medisch apparaat, als gevolg daarvan kan noch het medische apparaat Facial Applicator is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan ​​van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan ​​om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen

  •  

Wees voorzichtig met psychotische personen of personen met een geschiedenis van elektroshocks

  •  

De applicator is bedoeld voor gebruik door één persoon; Vul hiervoor de gebruikersnaam in op het etiket dat op de beschermdoos van de Facial Applicator is geplakt.

4.3. Ongewenste bijwerkingen

  •  

Een licht gevoel bij een licht gevoel in het hoofd na een sessie. Houd er rekening mee dat dit te wijten kan zijn aan de eigen gezondheid van de patiënt, zoals hoge bloeddruk of het plotseling opstaan ​​​​nadat u tijdens de sessie in een ontspannen, liggende positie bent geweest. Als dit gevoel op een of andere manier abnormaal of zorgwekkend aanvoelt, moet de patiënt zijn huisarts raadplegen

  •  

De patiënt kan overmatig zweten, misselijkheid en duizeligheid melden. Als dit gebeurt, plaats dan voorzichtig een koele natte doek over de ogen met lichte druk, vertel de patiënt om te ontspannen diep adem te halen en wacht ongeveer 5 tot 10 minuten totdat de vasovagale storm voorbij is.

Aelk ernstig incident dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot: Electronic Stem Generator medische moet worden gemeld aan ZIR IMPLANT SRL en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker en / of patiënt is gevestigd.

5. SYMBOLEN

/

Fabrikant

/

Jaar van fabricage

/

Betekent dat het absoluut noodzakelijk is dat de gebruiker de gebruikershandleiding leest voordat hij het apparaat in gebruik neemt

/

Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd

/

Productreferentie

/

Het serienummer

 

recycleerbare verpakkingen

 

Het logo van de Europese Unie op afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Sta teruggave toe voor correcte verwijdering

 

Thermische limieten

/

Vochtigheidsgrenzen

 

Blijf droog

 

Breekbaar - voorzichtig behandelen

 

CE-markering nummer

(BEUREAU VERITAS aanmeldende instantie)

   

6. BESCHRIJVING VAN HET MEDISCHE APPARAAT VAN DE GEZICHTSAPPLICATOR

Medisch hulpmiddel: gezichtsapplicator Electronic Stem Generator, FAP, is gemaakt van:

  1.  

Spoel

  1.  

Een laag hypoallergeen plakband; over de spoel

  1.  

Het samenstel bestaande uit de spoel en plakband is bedekt met weefselmateriaal (verschillende kleuren) geweven van polyester, polyamide en koolstof. Deze stof is hypoallergeen en heeft een antimicrobiële behandeling om de versheid te behouden, waardoor bacteriën minder kans krijgen om te groeien en zich te verspreiden. Ook is deze stof geweven van vezels met unieke dwarsdoorsneden die microkanalen creëren. Deze microkanalen voeren vocht weg van de huid of voeren het af. Deze stof is pluisvrij en geeft bijna geen pluisjes of vervuilende deeltjes af die de huid kunnen irriteren en de poriën kunnen binnendringen. Wrijving en abrasiviteit van de huid zijn vrijwel geëlimineerd.

  1.  

Kabel voor aansluiting op Electronic Stem Generator Medisch apparaat.

 

Het samenstel is zo ontworpen dat veldlijnen in het gebied van de tanden worden gegenereerd op een afstand van ongeveer 14-15 mm (wat de dikte van de wangwand weergeeft). Het magnetische veld doordringt de tandboog en laat de proliferatiecellen van belang toe

6.1. Werkingsprincipe

Externe sinusoïdale elektromagnetische velden dringen zonder weerstand de huid binnen en hebben een regeneratief effect op het beschadigde weefsel. De huidige kennis geeft aan dat deze magnetische velden een regulerend effect hebben op het metabolisme, celgroei en celdifferentiatie. Bovendien is het vermogen van elektromagnetische velden om de uitwisseling van moleculaire boodschappers, zoals calcium, te activeren en om de zuurstoftoevoer en de bloedstroom naar het weefsel te verbeteren, waardoor het celmetabolisme wordt gestimuleerd, onderwerp van lopende wereldwijde onderzoeksprogramma's.

De cel als communicatiecentrum in het menselijk lichaam is afhankelijk van zijn vermogen om te dienen als ontvanger van de gegevens die uit de omgeving worden ontvangen. De cellen zijn gevoelig voor externe velden, zoals elektromagnetische velden; deze velden geven informatie door dat cellen ze op atomair niveau gebruiken om fysiologische processen te coördineren (WR Adey). Natuurkundige Herbert Frölich ontdekte dat cellen oscilleren of trillen in een groep, wat de vorming van een communicatienetwerk mogelijk maakt (Frölich-oscillaties).

Informatie reist vrijwel onmiddellijk door het menselijk lichaam door het veld. Frölich stelde ook vast dat de levende matrixvormende cellen van het menselijk lichaam een ​​kristalrooster vormen waarin het lichaam extreem gevoelig wordt voor signalen die uit de omgeving worden ontvangen.

Het celmembraan is eigenlijk een lipidelaag die de interne structuren daarvan, van het lichaam, scheidt. Er zijn verschillende ionenconcentraties, zowel binnen als buiten de cel, zoals Na +, K + en Cl +, die een positieve of negatieve elektrische lading hebben.

Twee belangrijke krachten bepalen hoe de beweging van ionen in en uit de cel:

  •  

Chemische kracht en

  •  

elektrische kracht:

Omdat het menselijk lichaam grote hoeveelheden water bevat, wordt verwacht dat de interactie met het elektromagnetische veld een belangrijk onderdeel is van het proces dat de biologische effecten bepaalt.

Veel van de effecten van elektrische en magnetische velden op biologische systemen zijn het resultaat van ionentransport van de ene plaats naar de andere; ionen trekken watermoleculen aan die zich binden aan de verschillende modi (configuraties) en verschillende krachten.

In de cosmetische geneeskunde-industrie wordt PEMF gebruikt om de productie van collageenvezels door dermale fibroblasten aanzienlijk te verhogen, niet via een thermisch mechanisme, en om angiogenese te stimuleren.

De behandeling van rimpels is een toenemend probleem geworden voor dermatologen. Hyaluronzuur is een bestanddeel van de familie van glycosaminoglycanen (GAGS, stoffen die bekend staan ​​om hun eigenschap om water vast te houden), dat aanzienlijk afneemt bij veroudering en bij rimpels. Een nieuwe techniek die gebruik maakt van een specifiek gepulseerd elektromagnetisch veld, elektrorydese, is geïntroduceerd bij de behandeling van rimpels die verband houden met veroudering. De behandeling is gebaseerd op de gerapporteerde in vitro effecten van specifieke elektromagnetische velden op fibroblastculturen (bijvoorbeeld een toename in DNA-synthese en in de productie van collageen en vermoedelijk ook van GAGS).

6.2. Klinische voordelen

  •  

Elektrogeneeskunde, of genezing met elektromagnetisch veld, omvat niet-invasieve therapie zonder bijwerkingen

  •  

Elektromagnetische regeneratie van tandvleesweefsels, zonder pijn

  •  

Bijzonder comfort voor de patiënt

  •  

Makkelijk te gebruiken

6.3. Prestatiekenmerken

De ... gebruiken Electronic Stem Generator medisch hulpmiddel in combinatie met Facial Applicator medisch hulpmiddel helpt bij het verminderen van:

  •  

De genezings- en behandeltijd van gerelateerde medische aandoeningen

  •  

De behandelingskosten.

Na gebruik van de Electronic Stem Generator medisch hulpmiddel in combinatie met een Facial Applicator medisch hulpmiddel, voor zowel vrouwelijke als mannelijke patiënten, werd een snelheid van de cellulaire massagroei vastgesteld met een gemiddelde van 40% in de problematische gedetecteerde gebieden. Na de metingen laten de resultaten een significante verbetering van de huid zien, evenals vermindering van rimpels, door toename van DNA-synthese en in de productie van collageen.

7. REINIGING EN DECONTAMINATIE VAN DE GEZICHTSAPPLICATOR

De Facial Applicator wordt in niet-steriele toestand geleverd.

 

WAARSCHUWING: Sommige methoden voor decontaminatie van de Facial Applicator kunnen leiden tot verhoogde slijtage. Controleer de applicator en de verbindingskabel naar de Electronic Stem Generator medisch hulpmiddel voor gebruik, op tekenen van slijtage.

 

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat er geen water of reinigingsmiddel in de aansluitingen komt om de gezichtsapplicator op aan te sluiten Electronic Stem Generator Medisch apparaat.

Gebruik voor het reinigen van de gezichtsapplicator een doek die is bevochtigd met zeepwater, 70% isopropylalcohol en 10% chloorbleekmiddel verdund in gedestilleerd water, benzoëtinctuur, Betadine®, fenolisch kiemdodend middel Matar® (0.5 oz .: 1 gal. Gedeïoniseerd water) ) of chloorhexidine. U kunt ook normale huishoudelijke ontsmettingsmiddelen en doekjes gebruiken. Betadine® en Matar® zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

 

8. GEBRUIKSAANWIJZING

8.1. Voorbereiden voor gebruik

Voordat u de Electronic Stem Generator Medisch apparaat als gevolg daarvan is het medische apparaat Facial Applicator, zorg ervoor dat aan het volgende wordt voldaan:

  •  

Kabels zijn intact.

  •  

De behuizing van het apparaat is gereinigd en gedesinfecteerd volgens de gedetailleerde instructies in de bijbehorende gebruikershandleiding.

  •  

De gezichtsapplicator was via een binderstekker op het apparaat aangesloten

  •  

De batterijen zijn opgeladen8.2. In gebruik nemen van Electronic Stem Generator Medisch apparaat

 

  1.  

Zet het apparaat AAN door de AAN/UIT-knop minimaal 3 seconden ingedrukt te houden.

Direct nadat het apparaat is gestart, verschijnt op het scherm van het apparaat een E-Doctor indicator en onder het laadniveau van de laders verschijnt de melding ANSA wat betekent dat de applicator nog niet is aangesloten op de generatormodule. Nadat de applicator op de generatormodule is aangesloten, verdwijnt het bericht ANSA en dit geeft aan dat er een elektromagnetisch veld is ingesteld op de vooraf vastgestelde parameters die door de fabrikant zijn opgegeven.

 

Vanaf dit moment is het volgende op het scherm te zien

 

  •  

De naam E-Doctor

  •  

Datum en tijd

  •  

Behandeltegoed (optioneel)

  •  

Tijd van huidige sessie

  •  

Oplaadniveau batterij  1.  

Breng de Facial Applicator aan zoals hieronder weergegeven:

INCLUSIEF AFBEELDING “H:\\0.8-2. ELEKTROMAGNETISCHE HUID REGENERATOR – MASCA\\media\\image20.jpeg” \* MERGEFORMATINET 

  1.  

Plaats de snuit van het accessoire (ANSA) aan de bovenkant van het apparaat

 

  1.  

Druk op de AAN/UIT-knop om de Electronic Stem Generator en houd het apparaat gedurende de gehele behandelsessie vast.

De duur van een tandheelkundige behandeling is vooraf vastgesteld voor een aantal van 100 tijdseenheden (uren). Elke sessie duurt twee uur. De sessies moeten dagelijks plaatsvinden (of met een interval van maximaal twee dagen tussen de sessies).

  1.  

Schakel na het beëindigen van de sessie het apparaat uit door op de AAN/UIT-knop te drukken. Nadat de therapiesessie is afgelopen, d.w.z. op het moment dat de huidige sessietijd 00:00 is, zal het apparaat een geluidssignaal geven

  1.  

Bereid het apparaat en de accessoires voor op de volgende sessie door de batterij van het apparaat op te laden en de accessoires, inclusief de gezichtsapplicator, te reinigen. Na reiniging van de gezichtsapplicator wordt deze bewaard in de zelfklevende zak en doos waarin deze is geleverd.9. ETIKETTERING VAN DE GEZICHTSAPPLICATOR

label

Omschrijving

Locatie

 

Identificatielabel van de gezichtsapplicator

Op de doos van de gezichtsapplicator

ACN

DCNxxx

Identificatielabel van de Facial Applicator-connector

Op de kabel van de Facial Applicator

10. RECYCLING VAN DE GEZICHTSAPPLICATOR

De Facial Applicator bestaat uit componenten die niet biologisch afbreekbaar zijn, het wordt afgeraden om deze in het milieu te verwijderen.

Vernietiging van de Facial Applicator is veilig voor mensen, als deze voldoet aan de hieronder weergegeven vernietigingsmodus.

Aan het einde van de levensduur van de Facial Applicator, gelieve deze mee te geven bij het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Het recyclen zelf wordt gedaan door geautoriseerde marktdeelnemers, zoals wettelijk vereist, rekening houdend met het feit dat de applicator het volgende bevat: kunststoffen, componenten die keramische vezels bevatten, enz.